Rekonesan Pou Sa Ou Genyen
October 6, 2020
Mica Turene

Nan tan pase mwen te toujou gen pwoblem ansanm avek enkyetid mwen, m te konn toujou ap enkyetem pou sa mwen bezwen e jodi a mwen vle patage yon ti  temwanaj avek ou

Mwen sonje le mwen t’ap grandi, mwen te toujou ap enkyete’m pou Bagay mwen bezwen ,pou rad map mete, mwen pat janm rekonesan  ak sa’m genyen, mwen te toujou vle konparem ak lot moun, mwen te konn toujou ap fe foli pou sa mwen pa genyen, kek fwa si mwen pa gen yon bel rad mwen patap al legliz pou sa, pou mwen menm, m te toujou panse rad map met sou mwen te  pi enpotan ke vi mwen.

Pandan mwen vini nan staff  , epi youn nan leader yo dim : ‘‘Mica eske ou ka ale jete fatra yo avek mwen anba Gwomon?’’ (se yon plas moun jete fatra) Epi mwen te di li wi, le nou rive, mwen we te gen anpil moun ki tap kouri janbe lari a vini epi’m te etone, m pat ka konpran sa, le nou raze machinn nan, moun yo te vole monte machinn nan ak tout fatra yo ladan’l, epi m di : ‘‘tale sa kap pase konsa! ’’

Se apre leader mwen an tap dim rezon kife yo te vole antre nan machinn nan ak tou fatra yo landan’l se paske yap cheche bagay kibon nan fatra  yo,epi ou ka we fason moun yo ap goumen pou sa yo jwen nan fatra epi pou ta we fason yo te kontan malgre fatra yo te santi . konsa touswit dlo tap koule nan zyem sa vinn fem songe sam tap bay tet mwen pwoblem pou li a pat vreman enpotan ke sa ,mwen te gen tout sam bezwen

men mwen te twouve sa pat ase pou mwen e mwen pat kontante m ak sa m te genyen men gade moun yo, le yo te jwen yon bagay nan fatra yo renmen yo te kontan ou ka we lajwa nan ke yo. Pou mwen m pat bay tet mwen opotinite pou te souri epi kontantem ak sam genyen sa vinn fem santi, mwen te rich mwen pat janm konpran sa epi sak te pi touchem se le ke fatra yo te vreman santi men sa pat anpeche yo te cheche sa yo te bezwen. Menm moman m te vinn konpran ke Bondye te vlem we sa, li te vle m fe eksperyan ak sa nan moman

Yon fraz ki te moute nan pansem nan menm moman  ki se 
“ fatray w se trezo pou yon lot moun’ 
Sam gen pou diw, toujou rekonesan ak saw genyen paske  chak Bagay gen yon tan jis ret tann tan sa Mesi

Recent Blog Posts

Knowing God and Serving Him

Knowing God and Serving Him

Today I want to share something I learned a while back through an inductive study on the book of Matthew. During that time studying many things have convicted me, encouraged me, touched, and inspired me. But today I am going to share just two of those.  ““Not everyone...

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

Bondye Toujou Prè

Bondye Toujou Prè

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa...