Rekonesan Pou Sa Ou Genyen
October 6, 2020
Mica Turene

Nan tan pase mwen te toujou gen pwoblem ansanm avek enkyetid mwen, m te konn toujou ap enkyetem pou sa mwen bezwen e jodi a mwen vle patage yon ti  temwanaj avek ou

Mwen sonje le mwen t’ap grandi, mwen te toujou ap enkyete’m pou Bagay mwen bezwen ,pou rad map mete, mwen pat janm rekonesan  ak sa’m genyen, mwen te toujou vle konparem ak lot moun, mwen te konn toujou ap fe foli pou sa mwen pa genyen, kek fwa si mwen pa gen yon bel rad mwen patap al legliz pou sa, pou mwen menm, m te toujou panse rad map met sou mwen te  pi enpotan ke vi mwen.

Pandan mwen vini nan staff  , epi youn nan leader yo dim : ‘‘Mica eske ou ka ale jete fatra yo avek mwen anba Gwomon?’’ (se yon plas moun jete fatra) Epi mwen te di li wi, le nou rive, mwen we te gen anpil moun ki tap kouri janbe lari a vini epi’m te etone, m pat ka konpran sa, le nou raze machinn nan, moun yo te vole monte machinn nan ak tout fatra yo ladan’l, epi m di : ‘‘tale sa kap pase konsa! ’’

Se apre leader mwen an tap dim rezon kife yo te vole antre nan machinn nan ak tou fatra yo landan’l se paske yap cheche bagay kibon nan fatra  yo,epi ou ka we fason moun yo ap goumen pou sa yo jwen nan fatra epi pou ta we fason yo te kontan malgre fatra yo te santi . konsa touswit dlo tap koule nan zyem sa vinn fem songe sam tap bay tet mwen pwoblem pou li a pat vreman enpotan ke sa ,mwen te gen tout sam bezwen

men mwen te twouve sa pat ase pou mwen e mwen pat kontante m ak sa m te genyen men gade moun yo, le yo te jwen yon bagay nan fatra yo renmen yo te kontan ou ka we lajwa nan ke yo. Pou mwen m pat bay tet mwen opotinite pou te souri epi kontantem ak sam genyen sa vinn fem santi, mwen te rich mwen pat janm konpran sa epi sak te pi touchem se le ke fatra yo te vreman santi men sa pat anpeche yo te cheche sa yo te bezwen. Menm moman m te vinn konpran ke Bondye te vlem we sa, li te vle m fe eksperyan ak sa nan moman

Yon fraz ki te moute nan pansem nan menm moman  ki se 
“ fatray w se trezo pou yon lot moun’ 
Sam gen pou diw, toujou rekonesan ak saw genyen paske  chak Bagay gen yon tan jis ret tann tan sa Mesi

Recent Blog Posts

I Surrender All?

I Surrender All?

(Editor note: Written 7/10/21,  3 days after President Jovenel Moise was assassinated in his home.) “I surrender all... I surrender all... all to thee my blessed savior, I surrender all”  I’m sure you’ve heard it. I’m sure you’ve sung it... but did you and do you mean...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...

I Am Not The Potter

I Am Not The Potter

As many parents can attest, it is not easy to raise faithful children in this fallen world.   We pray for them, we read the Bible to them, and memorize scripture with them. We take them to small group, youth group, AWANA, church camp.   And we wonder….. is it enough?...

Lafwa

Lafwa

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se...