Lafwa
June 4, 2021
Louis Roosevelt

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se “Lè nap priye, se pou nou fel ak lafwa, pou nou rekonet ke se nan men BonDye tout bagay ye, se pa pou nou fèl ak perèz. Menm jan manman sa te fel pou pitit li a… m te we koman lafwa li te mennen pitit li a jis nan elikopte sa ki tap vin pranl pou mennen li nan lopital, sa te stresan anpil paske pitit la pat ka respire san machin oksijèn sa, e nan moman sa nou te rete 30 minit chaj nan oksijèn nan pou li te etèn. men mwen te we ak de je mwen koman BonDye Gran, m te we le nou Mete lafwa nou nan BonDye koman sa ka ye pou nou…

Mwen swete ou fe menm jan an, kontinye mete lafwa ou nan BonDye menm si ou pa konprann anyen. paske moun ki gen viw nan men’l lan li konprann e konnen tout bagay.

  • Louis Roosevelt

    Louis graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. He is a founding staff member and part of the leadership team at YWAM Port of Peace

Recent Blog Posts

Jesus likes you like that

Jesus likes you like that

Hello, Jesus? I called you last night and the line was silent... Are you tired? Are you lonely? Wondering when Jesus is going to do his magic and give you something to dance for? something to fight for? Jesus likes you like that  at least sometimes it’s sounds...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...

Konviksyon

Konviksyon

“Se pou sa mwen di nou: Tou sa n'ap mande lè n'ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja, n'a wè sa rive vre.” Mak 11:24  Maten an mwen tap priye e mwen tap mande BonDye poukisa mwen pat ka wè kèk bagay ke mwen tap mande li nan lapriyè epi aprè sa mwen...

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

 Jodia mwen  vle Ba ou yon ti temwanaj de koman mwen te we Bondye te travay nan lavi ti moun yo , Semen pase apre peti gwoup dans la gen kek nan ti moun yo ki mandem Madam Mica ou konn jwe  boul epi mwen te dil wi mwen konn jwe sa se youn nan spo ke mwen remen anpil...