Lafwa
June 4, 2021
Louis Roosevelt

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se “Lè nap priye, se pou nou fel ak lafwa, pou nou rekonet ke se nan men BonDye tout bagay ye, se pa pou nou fèl ak perèz. Menm jan manman sa te fel pou pitit li a… m te we koman lafwa li te mennen pitit li a jis nan elikopte sa ki tap vin pranl pou mennen li nan lopital, sa te stresan anpil paske pitit la pat ka respire san machin oksijèn sa, e nan moman sa nou te rete 30 minit chaj nan oksijèn nan pou li te etèn. men mwen te we ak de je mwen koman BonDye Gran, m te we le nou Mete lafwa nou nan BonDye koman sa ka ye pou nou…

Mwen swete ou fe menm jan an, kontinye mete lafwa ou nan BonDye menm si ou pa konprann anyen. paske moun ki gen viw nan men’l lan li konprann e konnen tout bagay.

Author

Recent Blog Posts

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

Bondye Toujou Prè

Bondye Toujou Prè

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa...

New Things + New Learning = Growth

New Things + New Learning = Growth

So far this year has been a year of new! New things, new roles, new relationships, and all the new challenges, rewards, and learning that follows.  December 30, 2022 I married my wonderful husband. The second week of January we jumped full force into ministry...